Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Mahefarm OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 23.05.2017 otsuse peale haldusasjas nr 3-15-443 kaebuses Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa Veterinaarkeskuse kontrollakti, selle alusel koostatud lisalehtede ning Veterinaar- ja Toiduameti vaideotsuse tühistamiseks
V. Kashtanovi kaebus Tallinna Vangla Ida-Harju kriminaalhaldusosakonna kriminaalhooldusametniku 22.01.2018 otsusele
2-14-61484 ELINORD incasso OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3.11.2017. a otsuse peale ELINORD incasso OÜ hagi Korteriühistu Suur-Karja 18 vastu võla nõudes
2-17-7745 Veracitas Law Office OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 1.12.2017. a otsuse peale Veracitas Law Office OÜ hagis AB Kreditex AS vastu nõude tunnustamiseks Forent OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses
2-15-6538 Tulundusühistu WIRU VILI kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 8.12.2017. a otsuse peale Tulundusühistu WIRU VILI hagis Salva Kindlustuse AS vastu saamata jäänud kindlustushüvitise saamiseks, kahju hüvitamiseks ja viivise väljamõistmiseks
2-15-3686 OÜ Agenor kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.09.2017. a otsuse peale OÜ Agenor hagis Andres Hermeti vastu kahju hüvitamiseks
XXX kaitsja vandeadvokaadi abi Silver Reinsaare määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29. novembri 2017. a määruse peale. XXX vara arestimine KarS § 83-2 lg 1 ja § 84 kohaldamise tagamiseks.
KMG Inseneriehituse AS ja AŽD Praha s.r.o. kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.02.2018 otsuse peale kaebuses riigihangete vaidlustuskomisjoni 18. oktoobri 2017. a otsuse nr 147-17/186866 tühistamiseks ja AS Eesti Raudtee juhatuse 18.09.2017 otsuste kehtetuks tunnistamiseks, millega tunnistati Mipro Oy pakkumus riigihankes „Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine“ vastavaks ja edukaks
2-16-15675 Kinnine menetlus
2-16-18267 Severi Kaubandus AS, Severi Invest OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.11.2017. a otsuse peale Corvus Holding OÜ (pankrotis) pankrotihalduri hagis Severi Invest OÜ ja Severi Kaubandus AS-i vastu tagasivõitmise korras tehingute kehtetuks tunnistamiseks ja saadu tagastamiseks pankrotivarasse või alternatiivselt üleantu väärtuse hüvitamiseks
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 21. juuni 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-16-884 Osaühing Rocmar PM kaebuses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 10.02.2016. a otsuse osaliseks tühistamiseks ja 07.04.2016. a vaideotsuse tühistamiseks
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus olevaks tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lõige 2 punkt 1 osas, milles see ei võimalda kohtul isiku sissetulekust maha arvata sättes nimetamata vältimatuid kulutusi
2-17-3903 Tiina Rüütle, Aino-Valve Rüütle ja Dara Savinova määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19.10.2017. a määruse peale Tiina Rüütle, Aino-Valve Rüütle ja Dara Savinova avalduses kaasomandi ebaseaduslike ümber- ja juurdeehituste kõrvaldamiseks. Esialgne õiguskaitse.
2-16-15675 Kinnine menetlus
2-17-507 A.G määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.09.2017. a otsuse peale V.K avalduses lapse S.G suhtes ühise hooldusõiguse lõpetamiseks ja ainuhooldusõiguse andmiseks avaldajale
2-15-8191 MTÜ Väike-Peetri külaselts kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 10.10.2017. a otsuse peale Väike-Peetri külaseltsi hagis OÜ Agenor vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täiteasja nr 022/2015/2785
AS Generaator määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.01.2018 määruse peale kaebuses Põlva Vallavalitsuse 24.03.2015 korralduse tühistamiseks ja Põlva Vallavalitsuse kohustamiseks
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada kooseluseaduse rakendusaktide andmata jätmine õigusvastaseks ja põhiseadusega vastuolus olevaks
3-17-1649 A määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 28.11.2017 määruse peale kaebuses Tartu Vangla vastu
2-15-16111 T.S määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.09.2017. a määruse peale K.T avalduses alaealise lapse R. S suhtes ühise hooldusõiguse lõpetamiseks ja ainuhooldusõiguse saamiseks. T. S avalduses lapsega suhtlemise korra kindlaksmääramiseks. T.S avalduses K.T isikuhooldusõiguse osaliseks piiramiseks ja lapsega suhtlemise korraldamiseks erieestkostja määramiseks.
Kuva rohkem lahendeid