Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
XXX kaitsja vandeadvokaat Elmer Muna määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31. augusti 2017. a määruse peale. XXX suhtes jälitustoimingute tegemiseks loa andmine.
XXX kaitsja vandeadvokaat Elmer Muna ja Riigiprokuratuuri prokurör Laura Feldmanise määruskaebused Tallinna Ringkonnakohtu 13. septembri 2017. a määruse peale. XXX suhtes antud jälituslubade ja nende aluseks olnud taotluste kaitsjale tutvustamata jätmine
Riigiprokurör Laura Feldmanise määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25. septembri 2017. a määruse peale. XXX suhtes jälitustoimingute tegemiseks loa andmine
1-17-8756 XXX kaitsja vandeadvokaat Aadu Lubergi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16. oktoobri 2017. a määruse peale. XXX suhtes jälitustoiminguteks loa andmine
2-17-101031 Mittetulundusühing Ühinenud Metsaomanikud määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.08.2017. a määruse peale Mittetulundusühing Ühinenud Metsaomanikud hagis MTÜ Risti Jahimeeste Selts vastu maa jahindusliku kasutuse lepingust tuleneva võla saamiseks. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine.
2-16-9905 Eesti Kunstnike Liit kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.06.2017. a otsuse peale Jaak Visnap ´i hagis Eesti Kunstnike Liidu vastu Eesti Kunstnike Liidu volikogu 28.03.2016 otsuse kehtetuks tunnistamiseks
2-16-9483 Futurum Investment OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.06.2017. a otsuse peale Futurum Investment OÜ hagis Aare Liini vastu nõusoleku andmiseks kohustamiseks.
2-15-13527 OSAÜHING BEST IDEA kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.06.2017. a otsuse peale OSAÜHING BEST IDEA hagis Oliver Kruuda ja aktsiaseltsi Rubla vastu võlgnevuse väljamõistmiseks
Tallinna linna määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 2. märtsi 2017. a määruse peale haldusasjas nr 3-16-1861 kaebuses Maa-ameti 25. augusti 2016. a käskkirja tühistamiseks
2-16-135 R.J kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16.06.2017. a otsuse peale A.J, O.J hagis R.J vastu elatise võlgnevuse, elatise väljamõistmise ja kahju hüvitamise nõudes
Valeria Reikopi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.08.2017. a määruse peale haldusasjas nr 3-17-1206 kaebuses Keila linna kohustamiseks
L. kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 28.02.2017 otsuse peale haldusasjas nr 3-16-313 kaebuses Mäksa Vallavalitsuse 22.12.2015. a korralduse tühistamiseks ja Mäksa Vallavalitsuse kohustamiseks vabastada ta korraldatud jäätmeveoga liitumisest
Maksu- ja Tolliameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21. augusti 2017. a määruse peale haldusasjas nr 3-17-1141 taotluses K suhtes täitmist tagavate toimingute sooritamise loa saamiseks
2-14-58735 Margus Kiisküla kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9.06.2017. a otsuse peale Margus Kiisküla hagis Sihtasutuse Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus vastu Margus Kiisküla nõude tunnustamiseks Leelet Nellise (pankrotis) pankrotimenetluses
XXXi kaitsja vandeadvokaat Kaimo Räppo määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 23. augusti 2018. a määruse peale. XXX suhtes jälitustoimingute tegemiseks loa andmine
Igor Gorjatšovi kaitsja vandeadvokaat Jüri Leppiku kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 22. märtsi 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Igor Gorjatšjovi süüdistuses KarS § 117 lg 1 - § 13 lg 1 järgi.
Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Andra Silla ja Tanel Jürgensoni kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Andres Repnau määruskaebused Tallinna Ringkonnakohtu 15. septembri 2017. a määruse peale kriminaalasjas Tanel Jürgensoni süüdistuses KarS § 141 lg 2 p de 1 ja 6 ja KarS § 142 lg 2 p de 1 ja 2 (kehtivas redaktsioonis § 141 lg 2 p de 1 ja 6) järgi.
Andrei Juganovi kaitsja vandeadvokaadi abi Deniss Matvejevi kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 24. augusti 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Andrei Juganovi süüdistuses KarS § 141 lg 2 p-de 1 ja 6 järgi.
Bolagsupplysningen OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9. novembri 2015 määruse peale Bolagsupplysningen OÜ hagi Svensk Handel AB vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks, kommentaare eemaldama kohustamiseks ja varalise kahju 56 634 eurot 99 senti väljamõistmiseks.
Kuva rohkem lahendeid