Дата:
Номер дела:
Результат:
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 22.06.2018 otsuse peale Politsei- ja Piirivalveameti otsuse tühistamiseks
Erikogu pädeva kohtu määramiseks XXX kaebuses Tallinna Vangla vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks summas 6800 eurot seoses õige ravi võimaldamata jätmisega
Ülle Saad kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.01.2018. a otsuse peale Ülle Saadi hagis Taivo Luige vastu katusekonstruktsiooni taastamise nõudes ja Evelin Mereküla vastu kahju hüvitamise nõudes
Konkurentsiameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.12.2017. a otsusele MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus kaebuses Konkurentsiameti 24.05.2016 ettekirjutuse nr 5.1-5/16- 019 tühistamiseks
Anatoli Zõbini kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 22.05.2018. a otsuse nr 52 peale
3-16-1472 MTÜ Hiiu Tuul jt kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu 30.10.2017 otsuse peale MTÜ Hiiu Tuul jt kaebustes Hiiu maavanema 20.06.2016 korralduse tühistamiseks
Avitus MTÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.05.2018. a otsuse peale Riigi Tugiteenuste Keskuse kaebuses riigihangete vaidlustuskomisjoni 30. jaanuari 2018. a otsuse nr 209-17/192679 tühistamiseks
X kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11. mai 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-2595 kaebuses Sotsiaalkindlustusameti 6. augusti 2015. a otsuse tühistamiseks
Narva-Jõesuu linna kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 23.01.2018 otsuse peale TÜ Analan kaebuses Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kohustamiseks kooskõlastada eskiisprojekt ja pikendada ehitise kordategemiseks määratud tähtaega
S. M. kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24.08.2017 otsuse peale kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti 03.07.2015 käskkirja õigusvastaseks tunnistamiseks ja hüvitise väljamõistmiseks
2-16-5851 Osaühing BPW Consulting kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.01.2018. a otsuse peale Osaühing WiseSoft hagis osaühing BPW Consulting vastu võla saamiseks
2-14-50307 Jaanus Paas kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.11.2017. a otsuse peale Hongkong Securities OÜ hagis Jaanus Paasi vastu kahjuhüvitise ja viivise saamiseks
Sergey Lysikovi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6.12.2017. a määruse peale ja Sergei Zažigini määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.11.2017. a määruse peale Sergey Lysikovi hagis Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täiteasjas nr 026/2012/1540 ning Sergei Zažigini hagis Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täiteasjas nr 026/2012/1541
2-16-5282 AL Konsultatsioonid OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.01.2018. a otsuse peale AL Konsultatsioonid OÜ hagis Best Marine OÜ vastu võla ja viivise väljamõistmiseks
2-14-51896 Eve Epner kassatsioonkaebus ja Ilmar Epner kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.11.2018. a otsuse peale AKTSIASELTSI MORPHEUS (pankrotis) pankrotihalduri Tiina Miti hagis Ilmar Epneri, Eve Epneri ja Brit Abbasi vastu kahju hüvitamiseks
Kinnine menetlus
2-17-1601 Skuba Eesti OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.01.2018. a otsuse peale Skuba Eesti OÜ hagis Tarmo Almanni vastu võla nõudes
3-17-2024 Temur Kuršubadze määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20.11.2017 määruse peale kaebuses Tallinna Vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku hoiatuse tühistamiseks või õigusvastasuse tuvastamiseks
2-16-13032 Kinnine menetlus
2-17-280 osaühing Seeder Agri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 5.01.2018. a otsuse peale Osaühingu Pärna Metsad hagis osaühingu Seeder Agri vastu ettemaksu tagastamiseks
Показать больше судебных отчетов