Iga isik, nii ettevõtja, kui ka tavakodanik võib sattuda olukorda, kus tuleb suhelda maksuhalduriga või on maksuhaldur algatanud maksumenetluse. Mitte kellegi jaoks ei ole see olukord eriti meeldiv, isegi siis kui kõik asjad on korras ning midagi peljata ei tuleks. Maksumenetluses, mis on haldusmenetluse eriliik, on iseloomulik nõrgema poole s.o maksumaksja olemasolu ning nõrgem pool peab menetluses oma õigusi kaitsma. Nõrgem pool ei või ette teada, mis teda menetluses ees oodata võib, sest mingil põhjusel seda menetlust ikkagi tema suhtes alustati. Seepärast on parem, kui ta järgnevat lugedes end natuke ette valmistaks, veel parem aga, kui kogenud nõustajaga asju arutaks.

Maksuhaldur alustab maksumenetlust haldusaktiga ning ka maksumenetluse käigus teeb maksuhaldur täiendavaid korraldusi, millega asetatakse kohustusi maksukohustuslasele või kolmandale isikule. Need korraldused peavad olema õiguslikult motiveeritud, põhjendatud ja proportsionaalsed. Samuti teostab maksuhaldur erinevaid toiminguid, millest põhilised on küsitlemine ja vaatlused. Maksukorralduse seaduse (MKS) § 11 kohaselt peab maksuhaldur arvestama kõiki asjas tähendust omavaid, sealhulgas nii maksukohustust suurendavaid kui ka vähendavaid, asjaolusid ehk järgima uurimispõhimõtet.

Maksuhaldur peab maksumenetluse läbi viima võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebamugavusi, järgides sealjuures haldusmenetluse üldpõhimõtteid ja tagades menetlusosaliste õiguste kaitse (MKS § 10 lg 3). Maksumenetluse käigus tuleb pidevalt jälgida, et kõik maksuhalduri poolt antud haldusaktid oleksid motiveeritud ja õiguspärased, asetatud kohustused proportsionaalsed ja põhjendatud. Selline pidev järelevalve menetluse üle ei ole reeglina maksumaksjale jõukohane, mistõttu oleks mõistlik kasutada õigusabi maksumenetluse algatamisest alates. Seda eelkõige selleks, et tagada maksumenetluse õiguspärane kulgemine. Mõistlik oleks kaasata maksuõiguses orienteeruv jurist menetlusse kohe, kui saate korralduse maksuhaldurilt või toimub mingi menetlustoiming, kindlasti ka vestlustel maksuhalduri juures. Paraku on sagedane see, et maksuhaldur asetab küsitletava küsimustega olukorda, milles orienteerumine ja olulise esiletoomine on raskendatud. Ettevalmistamata küsitlusalune võib tahtmatult ja oma õigusi teadmata endale kahju tekitada. Samuti on oluline, kuidas tema poolt antud seletused saavad kajastatud protokollis, mida koostab maksuhaldur. Samuti on oluline jälgida, et kas protokolli sai kirja just see, mida öeldi või on maksuhaldur oma kasuks eksinud? Kontrolliks peaks maksukohustuslane paluma toimingus osaleda ka kogenud esindajal.

Sageli pöördutakse esindaja poole siis, kui maksuhaldur on koostanud kontroll- või revisjoniakti või juba ka maksuotsuse. Paraku on siis juba tegemist „tulekahju kustutamisega“, kus kõik olulised asjaolud tulenevad läbiviidud menetlusest, milles esindaja nõuannetega osaleda ei ole saadud. Selleks, et mõjutada maksumenetluse tulemust oleks oluline maksujuristi osalemine igas maksumenetluse faasis, et tagada kõigi vajalike tõendite ja selgituste esitamine, menetluse õiguspärasus ning lahendada erimeelsused juba maksumenetluses, vältides pikki ja keerulisi kohtuvaidlusi. Kokkuvõttes aitab see teostada korrektsemat menetlust ja võib-olla tuleb ka odavam.

Ekslik on seisukoht, et mida varem jurist menetlusse kaasata, seda kallimaks see läheb. Haiguste puhul on ju vastupidi, kiire ja asjakohane ravi pigem väldib suuri haiguskulusid, nii ka siin. Kõige õigem oleks enne keerulist maksudega seotud toimingut probleemide vältimiseks ennetavalt spetsialistiga nõu pidada. Sageli on kulud suured just olukorras, kui esindaja kaasatakse maksumenetlusse alles pärast maksuotsuse või muu haldusakti saamist. Siis peab esindaja lühikese ajaga viima ennast kurssi konkreetse maksumenetlusega, hindama tõendeid ning kujundama õigusliku seisukoha maksuhalduri poolt esitatu kohta ning kindlasti on kulukas ka kohtumenetlus, kus lisandub ka riigilõiv, mis sõltub vaidlustavast nõudest. Kõike seda tehes aga ei saa enam tehtud vigu heastada.

Kui maksuhaldur on teinud korralduse, algatanud kontrollimenetluse või muu maksumenetluse, kutsub selgitusi andma kolmanda isikuna vm, on alati mõistlik pöörduda maksujuristi poole, kes esmaselt annab hinnangu tehtud korraldusele ning aitab selgituste andmisel ning muus suhtluses maksuhalduriga. Hiljem, kui sisuline maksumenetlus on lõppenud, on  positiivse lahendi saavutamine palju ajamahukam ning kulukam.

Aga parem, kui oleksite õnnetähe all sündinud ja menetlejad ükskõik mille tegemisele üldse tähelepanu ei pööraks. Kui aga astroloog õnnetähte ei kinnita, siis leidke endale kompetentne maksujurist. See on ettevõtluses sama loomulik kui oma juuksuri või autoremondimehe olemasolu.

 

Madis Truber
Õigusbüroo VK & Partnerid OÜ