Дата:
Номер дела:
Результат:
Helyse Kuusmaa (endine Karu) kaitsja vandeadvokaadi abi Silver Reinsaare kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 17. novembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Helyse Kuusmaa süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 5, 8 ja 9; § 213 lg 2 p 1 ning § 303 lg 1 järgi.
Aleksandr Komarovi kaitsja vandeadvokaat Indrek Västriku kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 11. jaanuari 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Aleksandr Komarovi süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 5, 7, 8 ja 9 ning § 424 lg 2 järgi.
XXX esindaja vandeadvokaat Sirje Musta määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 5. märtsi 2021. a määruse peale. Kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamine.
XXX kassatsioonkaebus ja Tallinna Vangla vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.10.2020 otsuse peale XXX kaebuses Tallinna Vangla 15. juuli 2019. a otsuse nr 5-37/19/70-4 tühistamiseks ja mittevaralise kahju hüvitamiseks
Kaspar Kaljuvee, Marten Leiteni, Inga Leinemanni, Aivar Leinemanni, Larissa Korsakova, Juri Aboltõni, Veiko Pärna, Ken Leinuse, Kelli-Kristhel Malsi, Roman Sukristiki ja Svetlana Šilko-Sukristiki määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.11.2020 määruse peale Kaspar Kaljuvee, Marten Leiteni, Inga Leinemanni, Aivar Leinemanni, Larissa Korsakova, Juri Aboltõni, Veiko Pärna, Ken Leinuse, Kelli-Kristhel Malsi, Roman Sukristiki ja Svetlana Šilko-Sukristiki kaebuses Tallinna Kommunaalameti projekteerimistingimuste ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusloa tühistamiseks
Kalle Kivi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.01.2021. a otsuse peale Kalle Kivi hagis Allan Paidre ja Heli Kuulmani (Kuulman) vastu 21.09.2017 kostjate vahel sõlmitud abieluvaralepingu ja asjaõiguslepingute kehtetuks tunnistamiseks, Heli Kuulmani kohustamiseks anda nõusolek sissenõude pööramiseks kostjate ühisvarale ning vara müümiseks avalikul enampakkumisel ning Heli Kuulmani vastuhagis Allan Paidre ja Kalle Kivi vastu ühisvara jagamiseks
Mittetulundusühing Urban Style kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.09.2020. a otsuse peale Mittetulundusühingu Eesti Esitajate Liit hagis Mittetulundusühingu Urban Style vastu 5648.76 euro koos viivisega saamiseks ning edaspidisest rikkumisest hoidumiseks
Enefit Solutions AS kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 09.11.2020. a otsuse peale I.B. hagis Enefit Solutions AS-i vastu tervise kahjustamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks ning viivise saamiseks
Aktsiaseltsi KEVELT kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.12.2020. a otsuse peale Aktsiaselts KEVELT hagis Logitrans Consult OÜ vastu kahju hüvitamiseks ja viivise väljamõistmiseks
Aiki Zilinski kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 16. detsembri 2020. a otsuse peale Jaak Kallavuse hagis Aiki Zilinski vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks
Vyacheslav Gulevichi kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekovi teistmisavaldus Tallinna Ringkonnakohtu 9. septembri 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Vyacheslav Gulevichi süüditunnistamises KarS § 318 lg 1 järgi.
Galina Ulitina, Pavel Tarasenko, Fred Pressi, Taisia Marchenko, Viktoria Zimina, Kauro Antoni, Juri Ivanovi ja Marina Hrustaljova kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.09.2020. a otsuse peale Fred Pressi, Tamara Zagamula, Ludmilla Kozlova, Riho Rõõmuse, Kristiina Himma-Maasoo, Marina Hrustaljova, Kauro Antoni, Pavel Tarasenko, Juri Ivanovi, Jekaterina Frolova, Galina Ulitina, Larissa Bõkova, Taisia Marchenko ja Viktoria Zimina hagis Aktsiaseltsi MV KAUBAD, Markko Masso, Liina Võssotskaja, Sander Solo, Eva Võssotskaja, Toomas Štšerbakovi, Kristi Orase, Rait Viitkari ja Tauno Haidla vastu kinnistusraamatu registriosade sulgemiseks ja kustutamiseks nõusoleku andmiseks ning hagis Aktsiaseltsi MV KAUBAD vastu kinnistusraamatu registriosa avamiseks nõusoleku andmiseks
Andmekaitse Inspektsiooni määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 05.04.2021 määruse peale ONOFF Jaekaubanduse OÜ kaebuses keelata Andmekaitse Inspektsioonil 22.06.2020 sunniraha rakendamise teate nr 2.1.-1/20/595 põhjal täitmisavalduse esitamine
Janne Raudsepa (Raudsepp) määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.10.2020 määruse peale Janne Raudsepa kaebuses Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistuse korralduste, kaevandamisloa, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni korralduse ja kaevandamisloa tühistamiseks
Šerif-Turan Gayibli kaitsja vandeadvokaat Silver Reinsaare kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 29. jaanuari 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Šerif-Turan Gayibli süüdistuses KarS § 423-1 järgi.
Osaühing Dzali määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 08.12.2020 määruse peale Osaühing Dzali kaebuses Tallinna Linnavaraameti 22. juuni 2020. a kirja tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt tühistamiseks või alternatiivselt õigusvastasuse tuvastamiseks ning Tallinna Linnavaraameti kohustamiseks uuesti läbi vaatama osaühing Dzali 11. juuni 2020. a taotlust
R.K. määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 20.11.2020. a määruse peale Rakvere linna (Rakvere Linnavalitsuse kaudu) avalduses eestkostetava nimel tehingu tegemiseks nõusoleku saamiseks
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks looduskaitseseaduse § 20 lg 2(2) ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 08.07.2004. a määrus nr 242 looduskaitseliste piirangutega kinnisasja avalikes huvides LKS § 20 sätestatud omandamise menetluses.
Osaühing STANEK (pankrotis) pankrotihaldur Küllike Miti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 23.11.2020. a otsuse peale Keiti Mürkhaina hagis OÜ Stanek (pankrotis) pankrotihaldur Küllike Miti vastu 8. oktoobri 2018 tasaarvestuse tühisuse tuvastamiseks
Priit Pärnapuu määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 30.12.2020 määruse peale Anne Apteegid OÜ kaebuses Ravimiameti 16. detsembri 2016. a otsuse tühistamiseks ja uue otsuse tegemiseks kohustamiseks
Lääne Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Gardi Andersoni kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 27. jaanuari 2021. a otsuse peale kriminaalasjas R. J-i süüdistuses KarS § 214 lg 2 p-de 4 ja 5, § 118 lg 1 p 1 ja § 121 lg 1 ning Maario Saki (Sakk) süüdistuses KarS § 214 lg 2 p-de 1, 4 ja 5 järgi.
Ago Kalmeri kaitsja vandeadvokaat Teet Veere ja Osaühingu Kalbro esindaja vandeadvokaat Heldur Otti kassatsioonid Tallinna Ringkonnakohtu 14. oktoobri 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Ago Kalmeri süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi.
Marko Moorasti kaitsja vandeadvokaat Marina Valge kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 30. detsembri 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Marko Moorasti süüdistuses KarS § 348 lg 1, § 424 lg 2 ja § 423-1 järgi.
Vabariigi Presidendi Kantselei määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.03.2021 määruse peale Eveli Vavrenjuk kaebuses Vabariigi Presidendi 26. jaanuari 2021. a otsuse tühistamiseks
SORP OÜ (pankrotis) kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2020. a otsuse peale SORP OÜ (pankrotis) hagis Tricolor ITS OÜ vastu nõude tunnustamata jätmiseks SORP OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses
Показать больше судебных отчетов