Date:
Case number:
Outcome:
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.04.2019. a otsuse peale Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks
Edgar Kirja kaitsja vandeadvokaat Karine Nersesjani määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9. septembri 2019. a määruse peale kriminaalasjas Edgar Kirja süüdistuses KarS § 423-1 järgi.
OÜ CHEF FOODS kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.03.2019. a otsuse peale Meža Gala SIA hagis OÜ CHEF FOODS vastu 113 240 euro 46 sendi ja viivise saamiseks
Jüri Trelini määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16.08.2019. a määruse peale Jüri Trelini hagis Jelena Vantšikova vastu võlgnevuse nõudes. Hagi menetlusse võtmisest keeldumine.
Selma Bazanova, Vladimir Bazanov kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.06.2018. a otsuse peale Igor Zimini (Zimin) hagis Vladimir Bazanovi (Bazanov) ja Selma Bazanova vastu alusetult saadu väljamõistmiseks
Tallinna notar Triin Sild määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.05.2019. a määruse peale T.V. avalduses Tallinna notar Triin Silla vastu notari ametitoimingu tegemise taotluse uuesti läbivaatamiseks
Õiguskantsleri taotlus tunnistada Narva linnas kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivad määrused kehtetuks põhiseadusvastases osas
aktsiaselts TREF kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 29.03.2019 otsuse peale Aktsiaseltsi TREF hagis ORICA EESTI OSAÜHINGU vastu rahalise kohustuse väljamõistmiseks ja ORICA EESTI OSAÜHINGU vastuhagis Aktsiaseltsi TREF vastu leppetrahvi, kahjuhüvitise ja viiviste väljamõistmiseks
Anella Stimmeri kaitsja vandeadvokaat Ott Saame teistmisavaldus Harju Maakohtu 25. aprilli 2017. a määruse peale. Anella Stimmeri suhtes kriminaalmenetluse lõpetamine avaliku huvi puudumise tõttu.
Lääne Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Aarne Pruusi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 6. märtsi 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Olev Valgu (Valk) süüdistuses KarS § 169 järgi.
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 23. oktoobri 2018. a otsuse peale Siseministeeriumi sissesõidukeelu kohaldamise otsuse tühistamiseks
AS Metaprint kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18. mai 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-241 kaebuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 22. septembri 2014. a otsuse tühistamiseks
R-R.S ja G-C.S kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 13.05.2019. a otsuse peale R-R.S ja G-C.S hagi aktsiaseltsi TARTU NÄITUSED vastu kahju hüvitamiseks
Maksu- ja Tolliameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.03.2019. a määruse peale Ivan Sorokini kaebuses Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks või alternatiivselt tühisuse tuvastamiseks
Sihtasutuse Ida-Viru Keskhaigla kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2019. a otsuse peale Sihtasutuse Ida-Viru Keskhaigla hagis AS-i Oma Ehitaja ja Osaühingu EstKONSULT vastu ehitustöövõtulepingu ja projekteerimislepingu rikkumisega tekitatud kahjuhüvitise ja viivise väljamõistmiseks
Ilmar Mikiveri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.06.2019. a otsuse peale Ilmar Mikiveri hagis Anti Piirikivi ja Inga Piirikivi vastu kinkelepingu tühisuse tuvastamiseks ja lepingu alusel saadu tagastamiseks
Osaühing Inrestauraator Projekt kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.05.2019. a otsuse peale Jõelähtme Vallavalitsuse hagis Inrestauraator Projekt OÜ vastu 100395,16 euro ja viivise nõudes
XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu määruse peale Maanteeameti otsuse tühistamiseks
Kaljula Arenduse OÜ ja Kiili Vallavalitsuse kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu 15.02.2019. a otsuse peale Indrek Madari kaebuses Kiili Vallavalitsuse korralduste ja nende alusel antud ehituslubade tühistamiseks ning Kiili valla kohustamiseks
MARIMARTA OÜ kaitsja vandeadvokaat Kalev Aaviku kassatsioon Tartu Maakohtu 8. märtsi 2019. a otsuse peale MARIMARTA OÜ väärteoasjas välismaalaste seaduse § 301 lg 2 järgi.
Kolmanda isiku XXX esindaja vandeadvokaat Eva Tibari määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 2. juuli 2019. a määruse peale. XXX vara arestimine.
Kahtlustatava XXX kaitsja vandeadvokaat Kalev Pihlaku määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 8. juuli 2019. a määruse peale. XXX ajutise lähenemiskeelu kohaldamine.
Janek Kronbergi kaitsja vandeadvokaat Martin Männiku kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 31. mai 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Janek Kronbergi süüdistuses KarS § 356 lg 1 järgi.
Kalvar Ige kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 10.09.2018. a otsuse peale Keskkonnaameti kirjaga vormistatud projekteerimistingimuste väljastamise kooskõlastamisest keeldumise otsustuse tühistamiseks või õigusvastasuse kindlakstegemiseks ning Keskkonnaameti kohustamiseks projekteerimistingimuste kooskõlastamise taotlust uuesti läbi vaatama
Rein Vaiksaar määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.03.2019. a määruse peale Rein Vaiksaare hagis JGC Forest OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Ly Müürsoo vastu nõude tunnustamise ja nõude rahuldamisjärgu tuvastamiseks JGC Forest OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses. Menetluskulude jaotus
Show more court reports