Date:
Case number:
Outcome:
Kristo Minni (Minn), Eneli Miti (Mitt) ja Ronald Treumanni (Treumann) määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.03.2024 määruse peale kaebajate kaebuses Lääneranna Vallavolikogu otsuse osaliseks tühistamiseks
Katrin Jõgi, Toomas Henno ja MTÜ Konnakaevu Seltsi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.07.2023. a määruse peale kaebajate kaebuses Keskkonnaameti kirja õigusvastasuse tuvastamiseks, juriidilise fakti tuvastamiseks, Keskkonnaameti kohustamiseks ning Keskkonnameti vastuse tühistamiseks
Kaebus seoses mootorsõidukimaksu seaduse (364SE) eelnõuga.
LENNUNDUS OÜ ja Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu 22.05.2023. a otsuse peale LENNUNDUS OÜ kaebuses Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse ja korralduse tühistamiseks
Konfidentsiaalne
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 18.06.2024 otsuse nr 13 peale
XXX määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20.02.2024 määruse peale XXX kaebuses mõista Eesti Haigekassalt välja mittevaralise kahju hüvitis seoses ravikindlustuse puudumisega; mõista Eesti Haigekassalt välja mittevaraline kahju kohtu õiglasel äranägemisel seoses kaebaja isikuandmete õigusvastase töötlemisega ja mõista Terviseametilt välja mittevaraline kahju kohtu õiglasel äranägemisel seoses Terviseameti otsusega
Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioon Tartu Maakohtu 21. veebruari 2024. a otsuse peale Raul Eametsa väärteoasjas korruptsioonivastase seaduse § 19 järgi.
Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.03.2023. a otsuse peale XXX kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti käskkirjade õigusvastasuse tuvastamiseks, teenistusest vabastamise aluse muutmiseks ning hüvitise väljamõistmiseks
Riigiprokuratuuri taotlus XXX OÜ valduses olnud vara riigi omandisse kandmiseks
Andmekaitse Inspektsiooni kassatsioon Harju Maakohtu 31. augusti 2023. a otsuse peale AS-i Ida- Tallinna Keskhaigla väärteoasjas isikuandmete kaitse seaduse § 62 lg 2 järgi.
Kaebus taotlusega tunnistada karistusseadustiku § 81 lg 5 p 5 ning kriminaalmenetluse seadustiku § 276 lg 2 ja § 297 lg-d 1 ja 2 põhiseadusega vastuolus olevaks.
Stanislav Ivanovi taotlus riigi õigusabi saamiseks
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 27.02.2024 otsuse peale XXX kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti otsuse tühistamiseks, alternatiivselt lahkumisettekirjutuse osas tühisuse tuvastamiseks
K.M. kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.10.2023. a otsuse peale A.M. hagis K.M. vastu ühisvara jagamiseks
FERROLINE GRUPP OÜ ja Delamonde Estonia OÜ kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu 22.11.2023. a otsuse peale Osaühing Crossmark Group hagi Delamode Estonia OÜ vastu hüvitise ja viivise väljamõistmiseks
Osaühing Eesti Traat kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.11.2023. a otsuse peale Traat Holding OÜ hagis Osaühingu Eesti Traat vastu Osaühingu Eesti Traat osanike 29. juuni 2022. a otsuse kehtetuks tunnistamiseks, alternatiivselt tühisuse tuvastamiseks
Tony Kolla kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 01.02.2024 otsuse peale Tony Kolla hagis AS-i SEB Pank vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täiteasjas nr 175/2011/913
Kalle Grünthali (Grünthal) kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuni 2024. a otsuse nr 3 peale
Kalle Grünthali kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03. juuni 2024 otsusele nr 1
Kannatanu Otepää valla esindaja vandeadvokaat Kaspar Linnu (Lind) kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 24. augusti 2023. a otsuse peale kannatanu kahju hüvitamise nõudes Kaido Tambergi vastu.
Kaebus Riigikogu täiskogu ja juhatuse otsuste tühistamiseks, alternatiivselt Riigikogu täiskogu ja juhatuse tegevuse õigusvastasuse tuvastamiseks.
Kinnine menetlus. Tsiviilasja lahend avalikustatud TsMS § 38 ja § 462 alusel
Märt Põdra (Põder) kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 31. mai 2024. a otsuse nr 106 peale
Olga Žuravska määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24.11.2023. a määruse peale Olga Žuravska hagis Coop Finants AS-i vastu laenulepingu tühiseks tunnistamiseks
Show more court reports