Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kollektiivlepingu seaduse § 4 lõige 4
K. T. kaitsja vandeadvokaadi abi Aivar Kello määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 1. juuni 2021. a määruse peale. K. T. suhtes kohaldatud ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi asendamine statsionaarsega.
Tõnis Rätsepa kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.11.2020 otsuse peale Tõnis Rätsepa kaebuses Muinsuskaitseameti 06.08.2019 ettekirjutuse nr 1.1-7/2002-1, 19.08.2019 vaideotsuse nr 1.1-7/2002-3 ning 19.09.2019 ettekirjutuse ja sunnivahendi kohaldamise hoiatuse nr 5.1-15/41 tühistamiseks
Mati Maine kassatsioonkaebus ja KM Element OÜ vastukassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 18.01.2021. a otsuse peale Mati Maine hagis KM Element OÜ vastu saamata jäänud töötasu, päevaraha, töölepingu erakorralise ülesütlemise eest hüvitise ja viivise väljamõistmiseks ning KM Element OÜ hagis Mati Maine vastu töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks ja töölepingu korraliselt ülesütlemisega lõppenuks lugemiseks
XXX määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 04.03.2021 määruse peale Politsei- ja Piirivalveameti taotluses anda luba XXX kinnipidamiskeskusesse paigutamiseks
Eesti Puu OÜ kaitsja vandeadvokaat Indrek Sirgi kassatsioon Harju Maakohtu 17. mai 2021. a otsuse peale Eesti Puu OÜ väärteoasjas autoveoseaduse § 69 lg 2, liiklusseaduse § 261-6 lg 2 ja karistusseadustiku § 372 lg 3 järgi.
N. P. kaitsja vandeadvokaadi abi Sander Potisepa määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3. mai 2021. a määruse peale. N. P. vahistuse elektroonilise valvega asendamata jätmine.
Hillar Kuke ja OÜ NAVIGARE kaitsja vandeadvokaat Üllar Talviste teistmisavaldus Pärnu Maakohtu 13. septembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Hillar Kuke (Kukk) süüditunnistamises KarS § 210 lg-te 1 ja 2, § 394 lg 2 p-de 1 ja 3, § 344 lg 1, § 345 lg 1, § 300-1 lg 1 ning OÜ NAVIGARE süüditunnistamises KarS § 394 lg 3, § 344 lg 2 ning § 345 lg 2 järgi.
Sven Sillari kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30. juuni 2020 otsuse peale Sven Sillari kaebuses Eesti Advokatuuri aukohtu 10. jaanuari 2019. a otsuse tühistamiseks
Politsei- ja Piirivalveameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24. märtsi 2021. a määruse peale. J. E. taotlus süüteomenetlusega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks.
Eero Hammeri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11.03.2021 otsuse peale Eero Hammeri kaebuses Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse tühistamiseks
Jaan Mõsaku (Mõsak) kaitsja vandeadvokaat Kristi Haasi kassatsioon Tartu Maakohtu 18. juuni 2021. a otsuse peale Jaan Mõsaku väärteoasjas liiklusseaduse § 223 lg 1 järgi.
Tarvo Tuga kaitsja vandeadvokaat Tanel Mällase kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 22. märtsi 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Tarvo Tuga süüdistuses KarS § 121 lg 1 järgi.
Fred Bekkeri kaitsja vandeadvokaadi abi Gregori Palmi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30. juuni 2021. a määruse peale kriminaalasjas Fred Bekkeri süüdistuses KarS § 200 lg 2 p 7 järgi.
Valimisliit Südamega Tartu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 15.09.2021 otsuse nr 16 peale.
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.
Tatiana Antonova määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 01.02.2021. a määruse peale OÜ AMBRIFA MEDICUM hagis Tatiana Antonova vastu 8525,65 euro ja viivise saamiseks. Menetluskulude kindlaksmääramine
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seadus osas, milles see ei võimalda anda välismaalasele tähtajalist elamisluba elama asumiseks Eestis elamisloa alusel elava välismaalasest samast soost registreeritud elukaaslase juurde ja siseministri 12. jaanuari 2017. a määrus nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad“ osas, milles see ei sätesta taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu juhuks, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba elama asumiseks Eestis elamisloa alusel elava välismaalasest samast soost registreeritud elukaaslase juurde.
Vahur Jaakma, Maigi Keerdi ja Mati Miili kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 15.09.2021. a otsuse nr 15 peale.
Harri Värsi taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks KrMS § 352 lg 4 ja õigustloova akti andmata jätmine, mistõttu menetlusväline isik ei saa realiseerida põhiseaduse § 24 ja 44 sätestatud õigust saada osa avalikust kohtupidamisest ja õigusest informatsioonile, s.o ligipääsu kohtulahenditele menetluse kestel.
Meelis Tikerpuu kaitsja vandeadvokaat Vahur Kivistiku kassatsioon Tartu Maakohtu 8. jaanuari 2021. a otsuse peale Meelis Tikerpuu väärteoasjas KarS § 398-1 lg 1 järgi.
Keskkonnaameti kassatsioon Viru Maakohtu 10 märtsi 2021. a otsuse peale Evgeny Yurlovi väärteoasjas jahiseaduse § 50 järgi.
Valimisliit Südamega Tartu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 15.09.2021 otsuse nr 16 peale.
Juri Kolesnikovi kaitsja vandeadvokaat Kalju Kutsari kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 1. märtsi 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Juri Kolesnikovi süüdistuses KarS § 120 lg 1 järgi.
Kannatanu esindaja vandeadvokaat Indrek Sirgi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 22. veebruari 2021. a otsuse peale kriminaalasjas Mika Antero Vatuneni süüdistuses KarS § 423 lg 1 järgi.
Kuva rohkem lahendeid