Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Tõnu Naha kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 29.06.2020. a otsuse peale Sirje Kopa hagis Tõnu Naha vastu 40 000 euro ja viivise saamiseks Tõnu Naha vastuhagis Sirje Kopa vastu kinnisasja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks
Theis Peter Klaubergi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.02.2020. a otsuse peale Eesti Advokatuuri juhatuse 19. veebruari 2019. a protokollilise otsuse (p 2.2) osaliseks tühistamiseks
GBGrupp Holding OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.07.2020. a määruse peale GBGrupp Holding OÜ hagis Active Green OÜ ja AS Minicredit (pankrotis) pankrotihalduri Martin Krupi vastu nõude tunnustamiseks OÜ TrioNordik (pankrotis) pankrotimenetluses
A.K. määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 02.07.2020. a määruse peale Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku taotlus A.K. paigutamiseks tema tahte vastaselt psühhiaatriahaiglasse
Traat Holding OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.07.2020. a määruse peale Traat Holding OÜ hagis Osaühingu Eesti Traat vastu osanike otsuse kehtetuks tunnistamiseks
A kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 14.04.2020. a otsuse peale Sotsiaalkindlustusameti vastu mittevaralise kahju hüvitamise nõudes
Egon Tichleri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 09.09.2019. a otsuse peale Teedeinseneride kutsekomisjoni 13. juuni 2018. a protokollilise otsuse nr 1 ja kutsestandardi Diplomeeritud teedeinsener 7. taseme peale ning MTÜ Eesti Asfaldiliit kohustamiseks
A. M-i kaitsja vandeadvokaat Vahur Kivistiku määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22. juuli 2020. a määruse peale. A. M-i vara arestimine.
Aivar Härmi (Härm) kaitsja vandeadvokaat Sven Sillari kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 11. juuni 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Aivar Härmi süüdistuses KarS § 118 lg 1 p 2 järgi.
OÜ spinero esindajate vandeadvokaatide Vahur Kivistiku ja Gerly Kase määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6. augusti 2020. a määruse peale. OÜ-le spinero kuuluvatele kinnistute kaasomandi osadele kohtulike hüpoteekide seadmine.
M. M-i esindajate vandeadvokaatide Vahur Kivistiku ja Gerly Kase määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 5. augusti 2020. a määruse peale. M. M-i vara arestimine.
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kultuuriministri 30.04.2020 määruse nr 9 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“ § 4 lg 2 p 6 osas, mille kohaselt peab teatrivaldkonna taotleja olema esitanud hiljemalt 1. mail 2020 repertuaaristatistika andmeid 2018. a või 2019. a kohta statistikabaasi statistika.teater.ee.
Oliver Kruuda taotlus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 679 lg 1, § 703 lg 1 ja kohtute seaduse § 26 lg 2 põhiseadusega vastuolevaks ja kehtetuks tunnistamiseks.
GreenGas OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11.06.2020. a määruse peale GLI Energia OÜ hagis Marko Tiimani, Madis Enoki, GreenGas OÜ, ROHEGAAS OÜ, Raul Kaljuraidi ja Moonika Kukke-Tiimani vastu kahju hüvitamise nõudes. Hagi tagamine
V. L-i esindaja vandeadvokaat Kalju Kutsari määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 28. jaanuari 2020. a määruse peale. Taotlus süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamiseks.
Osaühing TOIGER Inkasso hagi Aarded OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Svetlana Pildeni ja Hüpoteeklaen AS-i vastu nõude tunnustamiseks
Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Margus Grossi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 4. septembri 2020. a määruse peale. Kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamine.
Aktsiaseltsi E.R.S. kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 04.10.2018. a otsuse peale Tehnilise Järelevalve Ameti otsuste tühistamiseks
Sihtasutus T kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 20.12.2019. a otsuse peale L.P. hagis Sihtasutus T vastu omakäelise koduse testamendi kehtivuse, annaku ja annakusaaja tuvastamiseks
Tulundusühistu Tuleva määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.07.2020. a määruse peale Tulundusühistu Tuleva avalduses nõukogu liikmete nimekirja esitamiseks ja äriregistris nõukogu liikmete andmete muutmiseks.
Flinty OÜ määruskaebus, Osaühing KENTEX FINANCE EESTI määruskaebus ja Fepower OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.04.2020. a määruse peale TERE aktsiaseltsi saneerimismenetluses. Saneerimiskava kinnitamine.
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 13.09.2019. a määruse peale Oksana Kutšmei kaebuses Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojalt alusetult nõutud liikmemaksu 42 360,51 euro tagastamiseks ja intresside väljamõistmiseks
Aare Roosivälja (Roosiväli) kaitsja vandeadvokaadi abi Indrek Kuke kassatsioon Harju Maakohtu 1. juuli 2020. a otsuse peale Aare Roosivälja väärteoasjas liiklusseaduse § 224 lg 2 järgi.
OÜ Keskkonnaekspert taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 689 lg 6.
K. Š. kaitsjate vandeadvokaatide Anu Vildi ja Sirje Musta kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 25. juuni 2020. a otsuse peale kriminaalasjas K. Š. süüdistuses KarS § 113 lg 1 järgi.
Kuva rohkem lahendeid