Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Marje Johanson kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.01.2019. a otsuse peale Marje Johansoni hagis Nele Annuki, Kadri Okase, Tuuli Tasa ja Reemet Vahlbergi vastu kahju hüvitamiseks ja alusetust rikastumisest tuleneva kahju väljamõistmiseks
TDG Engineering OÜ määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 6.03.2019. a määruse peale TDG Engineering OÜ hagis AMEX Export-Import GmbH vastu lepinguliste suhete ja võlgnevuse puudumise tuvastamiseks
Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata Justiitsministri määruse „Vangla sisekorraeeskiri” § 641 p 31.
XXX kaebus Viru Vangla kohustamiseks seoses kambritingimustega
Ilona Pavlova kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 4.01.2019. a otsuse peale Ilona Pavlova hagis Tõnu Juure ja Reet Juure vastu ühisvara jagamiseks ja Ilona Pavlova hagis Reet Juure ja Ristmerold OÜ vastu võõrandamislepingu kehtetuks tunnistamiseks ning Ristmerold OÜ-lt ja Reet Juurelt hüvitise väljamõistmiseks
Roman Grosmelderi kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekovi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 6. novembri 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Roman Grosmelderi süüdistuses KarS § 113 lg 1 - § 25 lg 2 järgi.
Igor Abdulajevi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.05.2019. a määruse peale Tartu Vangla otsuste tühistamiseks ja kohustamiseks tegema uut otsust
XXX kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.08.2018. a otsuse peale Eesti Töötukassa otsuste ning vaideotsuse tühistamiseks ja Eesti Töötukassa kohustamiseks ning Sotsiaalkindlustusameti otsuse tühistamiseks ja Sotsiaalkindlustusameti kohustamiseks
Urmas Tenno kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 12.04.2019. a otsuse peale Maksu- ja Tolliameti korralduse ja intressinõude tühistamiseks
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 14. juuni 2018. a otsuse peale Siseministeeriumi otsuse tühistamiseks
Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 31.10.2018. a otsusele Osaühing SALEM EHITUS kaebus Maksu- ja Tolliameti 30. jaanuari 2017. a maksuotsuse ja 3. aprilli 2017. a vaideotsuse tühistamiseks
XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11.09.2018. a määruse peale Viru Vangla vastu seoses suitsetamise keelamisega
XXX kaebus Viru Vangla kohustamiseks seoses kambritingimustega
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 14.03.2019. a otsuse peale Politsei- ja Piirivalveameti ettekirjutuse tühistamiseks
Virgo Kruve kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 14.06.2019. a otsuse nr 117 peale
Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamme kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 20. detsembri 2018. a otsuse peale kriminaalasjas Alberts Burkevicsi süüdistuses KarS § 184 lg 2 p-de 1 ja 2 ning § 423-1 ja Ivailo Siimani süüdistuses KarS § 184 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi.
Tallinna Ringkonnakohtu taotlused välismaalaste seaduse ja siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 83 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise kord ning elamisloa taotlemise vormid“ põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Harju Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks täitemenetluse seadustiku § 100 lg 4 teine lause osas, milles see näeb ette tagastamata jäetud tagatisraha kandmise koja eelarve ühisossa ega võimalda tagatisraha tagastamise üle otsustamisel kaalutlusõiguse teostamist.
Kenneth Pohla kaitsja vandeadvokaadi abi Silver Reinsaare kassatsioon Harju Maakohtu 4. veebruari 2019. a otsuse peale Kenneth Pohla väärteoasjas liiklusseaduse § 227 lg 4 järgi.
Aktsiaselts MV KAUBAD kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.12.2018. a otsuse peale Tõnu Kurnimi, Sulev Reinpuu, Mare Hiiesalu ja Hanno Kirikali hagis Aktsiaseltsi MV KAUBAD vastu võlgnevuse väljamõistmiseks Aktsiaseltsi MV KAUBAD vastuhagis Tõnu Kurnimi, Sulev Reinpuu, Mare Hiiesalu ja Hanno Kirikali vastu rahalises nõudes
N määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 05.04.2019. a määruse peale kinnipidamiskeskuses kinnipidamise tähtaja pikendamiseks
Osaühing MÜRIN kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 18.09.2018. a otsusele osaühing MÜRIN kaebuses Maksu- ja Tolliameti 18.04.2017. a täitekorraldusele
Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Voogma kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 7. jaanuari 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Mihkel Majori süüdistuses KarS § 209 lg 1 järgi.
Olga Wolfi kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.06.2019. a otsuse nr 110 peale
Raivo Paala kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.06.2019. a otsuse nr 108 peale
Kuva rohkem lahendeid