Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Maanteeameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.02.2018. a otsuse peale Urmas Kähäri kaebuses Maanteeameti otsuse tühistamiseks või alternatiivselt õigusvastasuse tuvastamiseks
Lääne Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 20. mai 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Laima Gundega Geme süüdistuses KarS § 316 lg 1 - § 22 lg-te 1 ja 3 järgi.
Henry Lehtsaare (endine Värk), Krislin Saagi ja Kristel Lehtsaare määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 4.03.2019. a määruse peale SeaSnack OÜ hagis Henry Lehtsaare (endine Värk), Krislin Saagi ja Kristel Lehtsaare vastu kahju hüvitamiseks. Hagi tagamine
Aivo Pärn, Car Rent Group OÜ, OÜ SP Rally Project, OÜ Vostok Oil, AS WIPESTREX GRUPP määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 10.01.2019. a määruse peale UP Varud OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses
XX taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks perekonnaseaduse § 93 lg 1 ja 2.
ALANDIA KV OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20.12.2018. a otsuse peale AS Süda Maja (pankrotis) pankrotihaldur Toomas Saarma hagis ALANDIA KV OÜ vastu 216 800 euro tagasivõitmiseks
Roman Fedortšenko-Jungi kaitsja vandeadvokaat Leelo Viili kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 14. märtsi 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Roman Fedortšenko-Jungi süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 7, 8 ja 9 ning § 184 lg 2 p 2 järgi.
AS SEB Pank kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 2.08.2019. a otsuse peale AS SEB Pank hagis Läänemaa Halduse OÜ (pankrotis), ÕIGUSBÜROO TULEMUS OÜ, Nõudeõigus OÜ ja pankrotihaldur Toomas Saarma vastu nõude tunnustamiseks Läänemaa Halduse OÜ pankrotimenetluses
Evgeny Koltovskoy teistmisavaldus Narva Linnakohtu 15.11.2000. a tagaseljaotsuse peale ja Viru Maakohtu 9.04.2019. a määruse peale Evgeny Koltovskoy kajas Narva Linnakohtu 15. novembri 2000 tagaseljaotsuse peale tsiviilasjas nr 2-569/2000
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ja MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kassatsioonkaebused Tartu Ringkonnakohtu 29. novembri 2018. a ja 11. detsembri 2018. a otsuste peale MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kaebuses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 26. aprilli 2016. a ja 30. märtsi 2017. a otsuste osaliseks tühistamiseks ja uue otsuse tegemiseks kohustamiseks ning Veterinaar- ja Toiduameti 15. aprilli 2016. a ja 17. märtsi 2017. a kontrollaktide osaliselt õigusvastaseks tunnistamiseks ja selles osas kontrolli uueks läbiviimiseks kohustamiseks
Midfield OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.06.2019. a määruse peale MTÜ Eesti Keskerakond kaebuses Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse tühistamiseks
Kannatanu XXX esindaja vandeadvokaadi abi Olavi Järve kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 6. juuni 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Kata Harriku süüdistuses KarS § 214 lg 1 - § 22 lg 3, § 263 lg 1 p 1 ja § 121 lg 1 järgi ning Sirli Kohvi süüdistuses KarS § 263 lg 1 p 1 järgi.
Ollallaa OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 13.03.2019. a otsuse peale Ollallaa OÜ hagis Lauri Pallase ja Osaühingu Elektrolink vastu nõusoleku andmise kohustuse tuvastamiseks
Politsei- ja Piirivalveameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.08.2019. a määruse peale XXX kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti rahvusvahelise kaitse taotluse tagasilükkamise otsuse tühistamiseks ning Politsei- ja Piirivalveameti kohustamiseks
Merlin Möll määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30.01.2019. a määruse peale Monika Saade avalduses katusekorruse ruumide ebaseadusliku kasutamise lõpetamiseks ja ruumide üleandmise kohustamiseks
Danil Hamidžanovi kaitsja vandeadvokaat Raul Ainla määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 5. aprilli 2019. a määruse peale kriminaalasjas Danil Hamidžanovi süüdistuses KarS § 121 lg 2 p 3 järgi. Kaitsja taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks KrMS § 274 lg 1 ja § 274-2 alusel.
Lääne Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Indrek Kalda kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 23. jaanuari 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Siim Haukka süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 1, 4, 7, 8 ja 9 järgi.
OÜ Balti Tehnika kassatsioonkaebus ja osaühing TAVT vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 7.12.2018. a otsuse peale OÜ TAVT hagis OÜ Balti Tehnika (end. OÜ Balti Tehnika Service) vastu võla 149 340 euro, kahjuhüvitise 32 983.81 euro ja viivise väljamõistmiseks või alternatiivnõudes
Osaühing Krivest kassatsioonkaebus ja Indrek Rohtla kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21. detsembri 2018. a otsuse peale Indrek Rohtla hagis osaühingu Krivest vastu juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ja uue juhatuse liikme määramiseks ning osanike otsuse puudumise või tühisuse tuvastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks
XXX kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 26.03.2019. a otsuse peale Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse tühistamiseks ning Maksu- ja Tolliameti kohustamiseks taastama töötamise registris kanne XXX töötamise kohta Baltic Tööjõud OÜ-s (likvideerimisel) ning isikustatud sotsiaalmaksu andmed
D.D määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 4.06.2019. a määruse peale D.D avalduses lepitusmenetluse läbiviimiseks
Kaio Tölbi (Tölp) kaitsja vandeadvokaat Vahur Krinali määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16. mai 2019. a määruse peale kriminaalasjas Kaio Tölbi (Tölp) süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 4, 7 ja 8; § 274 lg 2 p 3; § 121 lg 2 p 3; § 215 lg 2 p 1 ning § 263 lg 1 p-de 1 ja 2 järgi. Tsiviilhagi väljamõistmise vaidlustamine.
AS Postimees Grupp määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3.06.2019. a määruse peale Lea Kroonmanni hagis AS Postimees Grupi (endise ärinimega AS Eesti Meedia) vastu au teotavate ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks ja kahju hüvitamiseks. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine
Kannatanu esindaja vandeadvokaat Natalia Lausmaa kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 26. veebruari 2019. a otsuse peale kriminaalasjas Stanislav Semenjuki süüdistuses KarS § 114 lg 1 p 3 - § 25 lg 2 järgi.
Tallinn, Järveotsa tee 7 korteriühistu kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 23.04.2019. a otsuse peale Lembit Kolgi, Merike Strahovi, Irina Starobogatova ja Ene Rästa hagis Tallinn, Järveotsa tee 7 korteriühistu vastu 18.05.2016 üldkoosoleku päevakorra punkti 4 otsuse tühisuse tuvastamiseks
Kuva rohkem lahendeid