Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
Päraküla selts MTÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.12.2022. a otsuse peale Päraküla selts MTÜ kaebuses Keskkonnaameti otsustele
A. R-i kaitsja vandeadvokaat Risto Käbi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6. aprilli 2023. a määruse peale. A. R-i vara arestimine.
Fred-Rene Habichti kaitsja vandeadvokaat Kaire Hänilese määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15. mai 2023. a määruse peale. Fred-Rene Habichti karistuse täitmisele pööramine KarS § 76 lg 7 alusel.
XXX, XXX, XXX kassatsioonkaebus ja Tartu Vangla kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 01.07.2022. a otsuse peale XXX, XXX, XXX, XXX, XXX ja XXX kaebuses Tartu Vangla tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS kassatsioonkaebus ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.01.2022. a otsuse peale Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS kaebuses Rahandusministeeriumilt kahjuhüvitise väljamõistmiseks ning Riigi Tugiteenuste Keskuse otsuse ja vaideotsuse tühistamiseks
Vladimir Markovi kaebus seoses väljasaatmisega Vene Föderatsiooni
Elena Popova kassatsioonkaebus ja Osaühingu Vecta Design kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.12.2022. a otsuse peale Osaühingu Vecta Design hagis Elena Popova vastu kahju hüvitamiseks ja viivise väljamõistmiseks
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 06.03.2023. a määruse peale Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ kaebuses riigihanke „Häädemeeste valla korraldatud jäätmeveo teenuste hange“ alusdokumentide osaliseks tühistamiseks
Romeo Kalda teistmisavaldus Tartu Halduskohtu 08.06.2017. a otsuse peale Romeo Kalda kaebuses Viru Vangla otsuste õigusvastasuse tuvastamiseks
Laineharja 1 OÜ ja Laineharja 3 OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.02.2023. a määruse peale Laineharja 1 OÜ kaebuses kohtutäitur Elin Vilippuse otsusele täiteasjas nr 022/2021/6742 ja Laineharja 3 OÜ kaebuses kohtutäitur Elin Vilippuse otsusele täiteasjas nr 022/2021/6743
Estate Home OÜ kassatsioonkaebus ja Kullilaane Investeeringud OÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 16.05.2022. a otsuse peale Estate Home OÜ ja Reno Kangro hagis Kullilaane Investeeringud OÜ vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamise nõudes, Estate Home OÜ hagis Kullilaane Investeeringud OÜ vastu võla väljamõistmiseks ning Kullilaane Investeeringud OÜ vastuhagis Estate Home OÜ ja Reno Kangro vastu võla väljamõistmiseks
Anne Niinepuu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20.05.2022. a määruse peale Anne Niinepuu avalduses Tallinn, Mai tn 4 korteriühistu vastu 12.08.2021 ja 06.09.2021.a erakorraliste üldkoosolekute otsuste tühisuse tuvastamiseks
OÜ Amitec Project kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 29.06.2022. a otsuse peale OÜ Amitec Project hagis leppetrahvi ja kahjuhüvitise väljamõistmiseks
Aleksei Nikiforovi kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 12.10.2022. a otsuse peale Aleksei Nikiforovi kaebuses Viru Vangla kohustamiseks
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada Vabariigi Valitsuse 01.09.2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ § 25 lg 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta see kohaldamata osas, mis sätestab, et määruse § 223 kohaldub riigihangetele, mis on läbi viidud enne määruse nr 143 muudatuste jõustumist (s.o enne 09.10.2020), mille suhtes finantskorrektsiooni otsuse menetlus algatatakse pärast määruse muudatuste jõustumist.
OÜ Adepte Group (endine Osaühing Adepte) kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 31.03.2022. a otsuse peale OÜ Adepte Group kaebuses Saaremaa Vallavolikogu otsuse osaliseks tühistamiseks ning Saaremaa Vallavolikogu kohustamiseks
Kaebus Riigikogu 15.05.2023. a, 16.05.2023. a ja 22.05.2023. a otsuste peale
Tallinna Hoiu-Laenuühistu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 09.03.2023. a määruse peale Valentina Lumeti hagis Tallinna Hoiu-Laenuühistu vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks
Märt Põdra kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 07.06.2023. a otsuse nr 91 peale
Merili Laansoo määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17.01.2023. a määruse peale XXX kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti otsuse osaliseks tühistamiseks ning Politsei- ja Piirivalveameti kohustamiseks
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seadus osas, milles see ei võimalda anda välismaalasest täisealisele lapsele tähtajalist elamisluba elama asumiseks Eestis elamisloa alusel elava hooldust vajavava vanema juurde ning siseministri 12. jaanuari 2017. a määrus nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad“ osas, milles see ei sätesta taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu juhuks, kui välismaalasest täisealine laps taotleb tähtajalist elamisluba elama asumiseks Eestis elamisloa alusel elava hooldust vajava vanema juurde.
XXX määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24.08.2022. a määruse peale XXX kaebuses seoses sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna tegevusega
Määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.10.2022. a määruse peale avalduses korteriühistu pangakonto väljavõtetega tutvumise nõudes
AS-i TREV-2 Grupp kassatsioonkaebus ja O.O. vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12.12.2022. a otsuse peale AS-i TREV-2 Grupp hagis O.O. vastu leppetrahvi saamiseks ja ärisaladuse rikkumise lõpetamiseks
Tallinn, Suur-Kloostri tn 18 korteriühistu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.03.2023. a määruse peale Tallinn, Suur-Kloostri tn 18 korteriühistu avalduses Marika Püüa vastu eluruumi ja keldriruumi sisenemise, küttesüsteemi ehitustööde, järelevalve, ülevaatuse teostamise võimaldamiseks ja tööde läbiviimise mittetakistamiseks
Kuva rohkem lahendeid