Kohtuasja number:
Lahendi sisu:
E.K. ja K.K. kassatsioonkaebus ning T.V. kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 11.09.2020. a otsuse peale E.K. hagis T.V. vastu elatise saamiseks ja K.K. hagis T.V. vastu elatise saamiseks
SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29.09.2020. a määruse peale SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA hagis Tuleviku Logistika OÜ vastu ekspedeerimislepingust tuleneva võlgnevuse väljamõistmiseks. Menetluskulude väljamõistmine.
Sügismaa OÜ (Eurocar OÜ õigusjärglane) määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 07.10.2020. a määruse peale AS-i Tiigi Keskus avalduses avalikult kasutatavale teele juurdepääsu saamiseks
Helyse Kuusmaa (endine Karu) kaitsja vandeadvokaadi abi Silver Reinsaare kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 17. novembri 2017. a otsuse peale kriminaalasjas Helyse Kuusmaa süüdistuses KarS § 199 lg 2 p-de 5, 8 ja 9; § 213 lg 2 p 1 ning § 303 lg 1 järgi.
Ilmar Mikiveri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 09.10.2020. a otsuse peale Ilmar Mikiveri hagis Anti Piirikivi ja Inga Piirikivi vastu kinkelepingu tühisuse tuvastamiseks ja lepingu alusel saadu tagastamiseks
Alesia Khadatovich määruskaebus ja Table AD OÜ määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 07.07.2020. a määruse peale OÜ Citadele Leasing & Factoring hagis Table AD OÜ ja Alesia Khadatovichi vastu võla väljamõistmiseks. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine.
Tallinna kohtutäitur Elin Vilippuse kassatsioonkaebus ja Tiit Mulleri kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 07.10.2020. a otsuse peale Tiit Mulleri hagis Tallinna kohtutäitur Elin Vilippuse ja AAS BTA Baltic Insurance Company vastu solidaarselt kahju hüvitamiseks
Piret Peedoski määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 25.11.2020. a määruse peale Piret Peedoski hagis TF Bank AB vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine.
X määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 12.01.2021 määruse peale X kaebuses Tartu Vangla vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks
Tsiviilkostja Pärnu Linnavalitsuse esindaja vandeadvokaat Triinu Hiobi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 29. detsembri 2020. a määruse peale, millega jäeti apellatsioon kui ilmselt põhjendamatu läbi vaatamata.
Helle-Moonika Helme kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.09.2020. a otsuse peale Toomas Reisalu hagis Helle-Moonika Helme vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudes
Kalvo Salmuse kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 28.11.2019.a otsuse peale Maksu- ja Tolliameti 8. mai 2017. a vastutusotsuse tühistamiseks teda puudutavas osas
M.Õ. esindaja riigi õigusabi korras vandeadvokaat Anti Aasmaa määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 14.10.2020. a määruse peale Sihtasutuse V psühhiaatriakliiniku taotluses isikule tahtest olenematu ravi kohaldamiseks esialgse õiguskaitse korras ja taotlus esialgse õiguskaitse pikendamiseks
Kristjan Koppeli kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekovi kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 14. detsembri 2020. a otsuse peale kriminaalasjas Kristjan Koppeli süüdistuses KarS § 113 lg 1 - § 25 lg 2 järgi.
Maire Bristoli määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.12.2020. a määruse peale Maire Bristoli avalduses Pärnu linn, Kuldse Kodu tn 5 korteriühistu 27. juuni 2018 üldkoosoleku otsuse osaliselt kehtetuks tunnistamiseks
MTÜ HABITUS kassatsioonkaebus ja Teresa Sale vastukassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 12.10.2020. a otsuse peale MTÜ HABITUS hagis Teresa Sale vastu kahju hüvitamiseks
c.v. SNB-REACT u.a kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 05.10.2020. a otsuse peale c.v. SNB-REACT u.a hagiavalduses Deepak Mehta vastu kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise lõpetamiseks ja rikkumisest tulevikus hoidumiseks ning kahju hüvitamiseks
OÜ Raatuse Maja määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.09.2020. a määruse peale OÜ Raatuse Maja hagis AS-i TREF Nord vastu viivise saamiseks
Osaühing Krivest määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.09.2020. a määruse peale Osaühing Krivest hagis Indrek Rohtla vastu 5400 euro nõudes. Hagi läbi vaatamata jätmine.
H.L. määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 09.09.2020. a määruse peale Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi valvearsti taotluses H.L. suhtes tahtest olenematu ravi kohaldamiseks esialgse õiguskaitse korras
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seaduse § 100(18) koosmõjus § 100(10) lg-ga 1 ja § 100(13) lg-ga 2 osas, milles need välistavad viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise vaidlustamisel kaebuse esitamise halduskohtule.
Kinnine menetlus. TsMS § 38 ja § 462 alusel avalikustada lahend osaliselt.
Kinnine menetlus. TsMS § 38 ja § 462 alusel avalikustada lahend osaliselt.
XXX määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 08.10.2020 määruse peale XXX kohustamis- ja tuvastamiskaebuses
Ede Mittau määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 03.09.2020. a määruse peale Natalja Tšetverikova ja Nikita Tšetverikovi hagis Harju tööpiirkonna kohtutäitur Elin Vilippuse, Ede Mittau ja Estateguru tagatisagent OÜ vastu enampakkumise tühiseks tunnistamiseks täiteasi nr 022/2019/7183.
Kuva rohkem lahendeid