Riigikohtu Halduskolleegium on 04.06.2013.a teinud otsuse nr 3-3-1-15-13, milles selgitab maksuhalduri tõendamiskoormust maksupettuse tuvastamisel ning jõudnud järeldusele, et maksupettuse puhul piisab maksuhalduri põhjendatud kahtlusest.

Riigikohus on leidnud, et maksupettuse konspiratiivse iseloomu tõttu on maksuhalduril raske või võimatu esitada maksuotsuses ja ka kohtule otseseid tõendeid sellise rikkumise kohta. Maksupettuses osalemise põhjendatud kahtlust kinnitavad seepärast enamasti asjaolud ja kaudsed tõendid kogumis. Riigikohtu hinnangul piisab maksumenetluses mõistlikust kahtlusest, mida põhjendatakse ja mis on eluliselt usutav.

Samuti on Riigikohus käsitletavas lahendis selgitanud, et olukorras, kus on põhjendatud kahtlus maksukohustuslase osalemises maksupettuses läheb tõendamiskoormus vastavalt MKS §-le 150 üle maksukohustuslasele.

Riigikohus on siin jätnud küllaltki vabad käed maksuhaldurile mõiste „põhjendatud kahtlus“ sisustamiseks. Arusaadav on see, et maksuhalduri poolt peab selline põhjendatud kahtlus osalemisest maksupettuses olema selgelt konkretiseeritud ning järeldused põhjendatud. Nagu Riigikohus on öelnud rajaneks maksuhalduri järeldus asjaoludel ja kaudsetel tõenditel ning esile on toodud ka elulise usutavuse olemasolu. Kindlasti tekitab vaidlusi kogutud kaudsete tõendite ja asjaolude tõlgendamine, mis võib maksukohustuslase ja maksuhalduri poolt oluliselt erineda ning saada vaidluse esemeks, milles vajab maksukohustuslane kindlasti spetsialisti abi. Seda enam, et maksuhaldurile edastatut võidakse kasutada tema vastu järgneda võivas kohtuprotsessis.

Tõendatud faktid moodustavad kogumis tervikliku mustri, mille elulist usutavust kohtus hinnatakse ja seepärast tuleb faktide esitamisel eriti hoolikas olla. Infot on juhatusel palju, kuid esitada tuleks vaid tõendamiseks tõesti vajalikku, sest liiga kirjust pildist oleks olukorra hindajal raske aru saada. Faktide paljususe korral saaks esitada uusi kahtlusi, koostada neist mitmeid alternatiivseid ja juhatusele ebasoovitavaid pilte. Järelikult enne kohtusse jõudmist tuleks optimaalne tervikpilt ja sinna sobiv endale maksuspetsialisti abiga selgeks teha ning esitamiseks sobivad tõendid välja valida. Loomulikult võib maksuhaldur esitada oma pildi ja selle tõenäolise veenvuse puhuks tuleks välja töötada sõltuvalt sündmuste arengust mitu kaitsevarianti.

 

Madis Truber
Õigusbüroo VK & Partnerid OÜ