Rita Reineri kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 22. septembri 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-50446 kaebuses Maksu- ja Tolliameti maksuvõla sundtäitmise aegumise tuvastamiseks, maksuvõla sissenõudmise keelamiseks ja sundtäitmise käigus sisse nõutud summade tagasitäitmise kohta ettekirjutuse tegemiseks.
Source: Lahendid feed