Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3. juuli 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-50498 Tallinna linna kaebuses Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2014. a korralduse nr 82 „Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2014. aastal“ tühistamiseks ja küsimuse uueks otsustamiseks kohustamiseks või alternatiivselt Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2014. a korralduse nr 82 õigusvastasuse tuvastamiseks ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3. juuli 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-13-594 Tallinna linna kaebuses Vabariigi Valitsuse korralduse tühistamiseks kaebajat puudutavas osas ja selles osas uue haldusakti andmiseks kohustamiseks või alternatiivselt Vabariigi Valitsuse korralduse õigusvastasuse kindlakstegemiseks kaebajat puudutavas osas.
Source: Lahendid feed