Riigikohtu haldus- ja tsiviilkolleegiumi vaheline erikogu pädeva kohtu määramiseks Tallinna Halduskohtu 10. märtsi 2017. a määruse alusel haldusasjas nr 3-17-362 Külli Hõ’ hüvitamiskaebuses
Source: Lahendid feed