Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks riigilõivuseaduse § 57 lõiked 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 (01.04.2014 – 30.05.2014 kehtinud redaktsioonis, mis nägid ette kohustuse tasuda tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro riigilõivu kuni 10 500 eurot
Source: Lahendid