Halduskohtusse pöördus vallaelanik, kes vaidlustas valla poolt seatud sundvalduse, kuna ta sulges enda maal kulgenud tee naabritele.

Seadus näeb ette, et kui maaomanik ei ole nõus sõlmima kokkulepet tee avalikuks kasutamiseks, on riigil või kohalikul omavalitsusel õigus seada sundvaldus. Sundvalduse alusel on kohalikul omavalitsusel omakorda võimalik määrata eratee avalikuks kasutamiseks.

Source: Lahendid feed