3-3-1-25-17

Igor Melnikovi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 1. märtsi 2017. a määruse peale haldusasjas nr 3-16-1184 kaebuses Viru Vanglalt kahju hüvitamise ja asjade tagastamise nõudes Source: Lahendid feed

3-3-1-73-16

Sandra Reinsalu ja MTÜ Reinsalu Sport kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 21. juuni 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-51520 MTÜ Vellavere, Gunnar Egil Hanseni ja Kristiina Mardi kaebustes Konguta Vallavolikogu 18. juuni 2014. a otsuse tühistamiseks ning Konguta Vallavolikogu kohustamiseks keelata kasutada õigusliku aluseta ehitatud rajatist Source: Lahendid feed

Ka samasoolistel paaridel on õigus perekonnaelu kaitsele

Esialgne õiguskaitse on ajutine abinõu, mida kohus kohaldab kaebaja õiguste kaitsmiseks enne põhiasjas peetava kohtuvaidluse lõppu, s.o kohtumenetluse ajaks. Käesolevas asjas vaieldi selle üle, kas Tallinna Ringkonnakohus kohaldas õigesti esialgset õiguskaitset. Ringkonnakohus kohustas Politsei- ja Piirivalveametit (PPA) andma kaebajale ajutise elamisloa abikaasa juurde elama asumiseks käimasoleva kohtumenetluse lõpuni ja elamisloataotluse võimaliku uue menetlemise ajaks. Kaebajate […]

3-3-1-19-17

Politsei- ja Piirivalveameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17. märtsi 2017. a määruse peale haldusasjas nr 3-16-2415 A ja B kaebustes Politsei- ja Piirivalveameti 18. novembri 2016. a otsuse tühistamiseks ning kohustamiseks tegema A tähtajalise elamisloa taotluse kohta uus otsus Source: Lahendid feed